Tänkte att det kanske kunde vara bra med en lista över alla integritetskränkande lagförändringar som skett, och är på gång framöver. Hjälp gärna till med att fylla i de jag missat, i kommentarerna, så uppdaterar jag posten.

Uppdatering: Denna postning behövde dessvärre utökas, och ny genomgång av lagarna hittar du här: Översikt över övervakninglagar — uppdaterat.

* * *

Förändringar som redan trätt i kraft:

(Prop. 2002/03:74) Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

(Prop. 2004/05:143) Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m: All överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning får användas i brottsförebyggande syfte. Förundersökning får inledas så fort överskottsinformationen ger misstankar om något som kan ge mer än ett års fängelse, och som utredarna inte tror ger endast böter i det aktuella fallet.

(Prop. 2005/06:177) Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

(Prop 2004/05:144) Internationell rättslig hjälp i brottmål: Polisen får i en mycket högre grad än tidigare överföra övervakningsinformation till utlandet, och låta utländsk makt bedriva gränsöverskridande övervakning.

(Prop. 2005/06:178) Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Förändringar som är på väg att införas:

SOU 2005:38 Hemlig dataavläsning: Polisen ska få bryta sig in i folks hem och installera dold programvara i datorer, som rapporterar varje knapptryckning via internetuppkopplingen, varje hemsida som besökts, och skickar kopior på hårddisken och alla mail. Enligt Advokatsamfundet tillåter förslaget även att mikrofon och webbkamera på datorn aktiveras och avlyssnas. Denna typ av spioneri kommer få användas vid misstanke om brott med lägre straffvärde än som krävs för telefonavlyssning, och kommer även få bedrivas mot datorer som tillhör bekanta till den misstänkta personen. Polis och åklagare kommer, utan misstanke om brott alls, ha tillgång till information om vem som haft vilket IP-nummer på Internet vid varje tillfälle. Denna information föreslås överföras automatiskt från Internet-leverantörerna till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post & Telestyrelsen att IP-nummer “kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation”.

(Prop. 2006/07:63) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet: Den socialdemokratiska regeringen la ett förslag om att Försvarets Radioanstalt (FRA) skulle få avlyssna digital trafik över landets gränser. Förslaget skrotades, men togs upp igen av Mikael Odenberg (m) då alliansen tillträdde i regeringsställning. Lagförslaget blev minoritetsbordlagt 2007, och planeras efter att den dras igenom i riksdagen i juni 2008 införas 1 juli 2008. All privat kommunikation som sker digitalt, email, telefontrafik osv kommer att passera FRAs superdatorer och bearbetas.

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning: Tele- och Internetoperatörer måste samla data som det tidigare var strikt förbjudet att lagra och nu istället spara det i mellan ett halvår och två år. Det gäller personuppgifter på alla som kommunicerar, vem som var sändare och mottagare, start- och sluttid, vilken utrustning som användes. För mobiler skall lagras var man befunnit sig. Det kan vara av intresse att musiklobbyn ansågs vara en organisation som berörs av detta lagförslag och därmed var utsedd till remissinstans.

Källor: Oscar SwartzMarchen mot Bodströmssamhället (via “Bodströms Värsta” Joakim Holgersson), samt Alternativ till Bodströmssamhället.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,