Anders Andersson skrev så oerhört roligt och tänkvärt i en kommentar till en postning av Rick Falkvinge, att jag norpade den (med hans tillåtelse) och lyfter fram den i en egen postning. Anledningen till att han skrev kommentaren var för att besvara Anders Wiks inlägg i debatten i samma tråd där Wik tycker att det inspelade samtalet med honom missar skillnaden mellan olaglig (=lagbrott) och ”olaglig” dvs ej lagreglerad.

GÄSTINLÄGG: Den “eterns frihet” som flera gånger nämnts i debatten innebär inte att allting som en myndighet företar sig med hjälp av en radiomottagare är tillåtet. När IB:s agenter på 1970-talet satt i parkerade bilar utanför kommunistiska möteslokaler och antecknade vilka som kom och gick så legitimerades inte verksamheten av att agenterna hade betalat parkeringsavgiften och uppehöll sig på allmän plats; själva registreringsverksamheten var olaglig (inte “oreglerad”) på grund av personalkontrollkungörelsens förbud mot åsiktsregistrering (sedan lär IB dessutom ha agerat olagligt också på andra sätt, exempelvis genom buggning av möteslokalerna).

Etern, rummet som förmedlar radiovågor åt oss, är också allmän plats, och även om sändningsrättigheterna är begränsade och utportionerade till olika aktörer, så får vem som helst resa en antenn och lyssna på vad som sägs däri, precis som det är tillåtet att spetsa öronen bland människor på ett öppet torg, eller med stöd av allemansrätten strosa omkring på andras skogsägor. Vad man därefter gör med den uppsnappade informationen eller de blåbär man hittar är reglerat, och regleringen tar stor hänsyn till huruvida man agerar som enskild person, som näringsidkare eller som myndighet.

Kravet på respekt för enskildas privatliv i Europakonventionens artikel 8 uppstod inte i och med några belysande domar i Europadomstolen på 2000-talet eller ens genom 1995 års inkorporering av Europakonventionen i svensk lag; det kravet kom redan när Sverige tillträdde konventionen på 1950-talet (eller när det nu var). Vad som har ändrats sedan dess är dels procedurerna för att hantera avvikelser från konventionsartiklarna, dels somliga myndigheters uppfattning om konventionens sakliga innebörd. “Jag visste inte att det var olagligt” är strängt taget inget försvar alls när en enskild står inför skranket, och bör inte heller vara det när den misstänkte är en myndighet, och det legitimerar på intet sätt verksamheten under den långa tid som alla parter, domstolarna inbegripna, underlät att se vad som pågick.

Vad Falkvinge har visat är för övrigt att konflikten mellan Europakonventionen och den faktiskt pågående avlyssningsverksamheten ingalunda har varit okänd för FRA, och därmed inte heller för regeringen, eftersom det är just denna konflikt som har föranlett den nu aktuella lagstiftningen. Det återstår att se huruvida denna lagstiftningsåtgärd är tillräcklig för att beveka Europadomstolen; själv ställer jag mig tvivlande till att en symbolisk hänvisning till svenska soldaters närvaro i Afghanistan tillsammans med undantaget i artikel 8 beträffande rikets säkerhet räcker för att motivera systematisk genomsökning av alla svenska telefonsamtal och andra meddelanden efter något som rör Afghanistan, alltså “utländska förhållanden”.

Det är dessutom anmärkningsvärt att man i nästan samma andetag som man försvarar den hittillsvarande avlyssningen med en hänvisning till “eterns frihet” också talar om “teknikneutralitet” som ett skäl till att utvidga spaningen till att avse även trådburna signaler, och då i trådar tillhörande privata aktörer. Är tanken att “etern” i framtiden skall anses omfatta all världens fasta kommunikationskablar, vare sig de är gjorda av glasfiber, koppar eller bomull (gammal klassisk burktelefon)? I så fall, kan alla vi enskilda människor också få frikort att gräva upp och avlyssna vilka kablar vi vill ute i markerna, eller skall denna “trådeterns frihet” vara förbehållen en viss statlig myndighet?

Det är som om statliga Domänverket skulle hänvisa till allemansrätten för att systematiskt tömma de svenska skogarna på blåbär att sälja på världsmarknaden, och dessutom ha mage att föreslå en utvidgning av denna allemansrätt till att omfatta också privata villaträdgårdar och kolonilotter, eftersom USA har uttryckt intresse för att köpa svenska morötter i utbyte mot därstädes av federala myndigheter konfiskerad majs.

Jag har köpt tjänsten “privatsamtal” av Telia. Om Telia inte längre får leverera denna tjänst till mig, utan tvingas ersätta den med “FRA-samtal”, varför skall jag då betala lika mycket (eller rentav mer) för den?

Ring inte mig. Jag ringer inte er. Det blir papper och penna i fortsättningen.

ANDERS ANDERSSON

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,