Med tanke på att FRA bedriver opinionsbildning, både genom betalda annonsplatser och debattsidor i media, så kanske det kan vara av intresse att läsa vad representanter ur alliansen egentligen tycker om principen som sådan.

2005 kritiserade Göran Hägglund partiledare (kd) samt Acko Ankarberg Johansson ledamot (kd) Ansvarskommittén, Integrationsverket och Ams för att vara “ideologiproducerande myndigheter“. Åsikterna förutsätter jag gäller än i dag:

I dag kan en ansvarig minister smidigt krypa bakom lämplig myndighet när något går snett och resultaten av politiska beslut inte blir som man tänkt.

[…]

Politiken behöver återta makten från myndigheterna. Ansvarsfördelningen mellan samhällets olika nivåer måste bli tydlig för medborgarna och beslutsvägarna måste bli så korta som möjligt. Idédebatten behöver föras i det civila samhället i stället för av offentliga aktörer.
Människan, inte myndigheter, måste stå i centrum för samhällets organisering.

2006 skrev Anna König Jerlemyr (m) motionen “Myndigheters opinionsbildning“. Bakgrunden var att initiera en översyn över myndigheters opinionsbildning, och om huruvida sådan aktivitet bryter mot grundlagen.

Under de senaste åren har det funnits anledning att ifrågasätta huruvida principen om myndigheternas opartiskhet och oberoende efterlevs. I den demokratiutredning, SOU 2000:1, som lämnades till regeringen år 2000 kritiserades också utvecklingen mot opinionsbildande myndigheter.

Sammantaget är det mycket viktigt att regeringen är restriktiv med att ge myndigheterna explicita opinionsbildningsuppdrag eftersom principen om oberoende måste upprätthållas. Huvudregeln bör vara att myndigheterna inte ska använda skattepengar till opinionsbildning.

2007 presenterades ett delbetänkande, angående “Opinionsbildande verksamhet från myndigheter”. Förvaltningskommittén anser det vara “värdefullt och berikande att myndighetsföreträdare, likaväl som myndighetsanställda i allmänhet, deltar i den offentliga debatten” men jag tolkar det också som att det är viktigt att det inte sker med självändamål som anledning:

Myndigheternas informationsverksamhet ska som all annan verksamhet präglas av saklighet och opartiskhet. Eventuella begränsningar av myndigheternas opinionsbildande verksamhet är främst en styrningsfråga. Myndigheternas instruktioner bör därför preciseras och avgränsas i syfte att öka, minska eller på annat sätt inrikta den enskilda myndighetens informationsuppdrag, inklusive dess opinionsbildande verksamhet. Vidare bör utvärderingar göras av effekterna av kampanjer m.m.

Slutsatsen jag drar är att alliansen är principiellt emot att renodlad opinionsbildning bedrivs, framför allt när det sker understött av skattepengar. Samt att myndighetsrepresentanter ska och får gärna delta i debatten så länge de är sakliga och opartiska. Det säger sig självt att det är svårt att dra gränserna för opartiskhet och det är inte utan att jag får känsla av att representanter ur regeringskansliet i detta fall är lite lättade över att kunna “krypa bakom” FRA i dagsläget.

Stort tack till Rikard som försåg mig med tips om detta.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , , ,