Idag är det Sammys Nordströms tur att gästblogga här hos mig, som annonserar sin kandidatur till Piratpartiets styrelse. Här hittar du hans utfrågningstråd på PPs mötesforum, dessutom. För att se vilka fler som nominerats kan du titta in på den här länken. //emma

gastbloggare1.png

sammy_nordstromGÄSTINLÄGG: Piratpartiets mest allvarliga och akuta problem idag är det låga och ständigt sjunkande medlemsengagemanget. Under min tid som engagerad i Piratpartiet har jag sett många medlemmar komma in i partiet med ett väldigt starkt engagemang för att sen tappa intresset helt. Det gäller aktivister så väl som organisatoriskt engagerade. Det är ett mycket allvarligt problem att vi inte lyckas skapa ett mer varaktigt engagemang och helt avgörande för partiets framtid att vi identifierar orsakerna och hittar lösningar på dem. Jag tänkte här försöka belysa några av de problem jag ser:

* Bristande kommunikation

För att komma i kontakt med andra engagerade medlemmar har vi idag piratfikan, forumet samt kanaler på Skype, IRC och XMPP. Ytterligare sätt som information sprids via är e-post, hemsidan, bloggar, twitter, facebook, etc. Några formella medlemsmöten lokalt hålls i regel inte och inte heller samordnas kommunikationen på något sätt. För att som medlem hänga med behöver man därför själv ställa sig i kommunikationens väg, vägar som inte alltid är helt självklart att ens ha kännedom om.

Detta sätt att kommunicera är uteslutande, tidskrävande, ger ojämlika möjligheter för att tillgå och nå ut med information samt ohållbart för om vi ska kunna växa som organisation. Vi måste därför hitta sätt att samordna vår kommunikation så att så många som möjligt kan vara delaktiga och delta på lika villkor.

* Bristande lokala stödfunktioner

Piratpartiet är en organisation som ger stort utrymme för initiativ och eget ansvar, vi är desto sämre på att vara en stödfunktion för detta. Att hitta till fler som vill vara delaktiga och dela på ansvaret är svårt och den samordnande funktionen får man själv stå för som initiativtagare. Det gör att initiativen står och faller med enskilda individer och allt för många initiativ går om stöpet helt i onödan.

Detta hänger så klart ihop med den bristande kommunikationen, men det som behöver komma till är även någon form av lokal organisation som kan hjälpa till med samordning, information och andra eventuella resurser. Idag finns i regel bara en godtyckligt tillsatt person att tillgå som lokal stödfunktion med otydlig roll och beslutsmandat.

* Få vägar in för personlig utveckling i organisationen

Som engagerad medlem med en önskan om att bidra med mer än bara aktivism har man idag mycket få alternativ. I de flesta kommuner samordnas verksamheten av en ensam s.k. kommunledare vars roll utses av närmast ovanstående befattning. Kommunledaren kan visserligen delegera ansvar vid behov men måste inte. Inget kollektivt beslutsfattande råder och som medlem har man att rätta sig efter hierarkin som utformats uppifrån och i rakt nedstigande led från partiledaren.

ahlumans_teckningGivet att de som redan invigts i denna hierarki inte grovt missköter sitt uppdrag, eller på eget initiativ lämnar det, byts sällan någon ut. I övrigt kan man söka något av de förtroendeuppdrag på riksnivå som utlyses en eller två gånger om året på partiets medlemsmöten. Tröskeln för att komma in i partiets organisation är därmed i regel väldigt hög, även om det för vissa ibland kan handla om turen att finnas på rätt ställe vid rätt tillfälle.

Förtroendeuppdragen i organisationen behöver därför bli många fler, få tidsbestämda mandatperioder och tillsättas av medlemmarna. På så sätt ger vi våra medlemmar en organisation att växa i.

* Begränsade möjligheter till inflytande och ansvarsutkrävande

I Piratpartiet åtföljs inte ansvar med inflytande och vice versa. Att axla rollen som t.ex. kommunledare innebär att ansvara för genomförandet av beslut som fattats i ovanstående led utan att man själv kunnat påverka. Det ger få incitament för att vilja ta ansvar och en kraftigt negativ inverkan på det organisatoriska engagemanget.

Vidare ges inte medlemmarna möjligheten att själva välja sina lokala företrädare. Förutom att det skapar osäkerhet hos de lokala företrädarna som inte vet om de har medlemmarnas stöd eller inte, så fråntar det möjligheten för medlemmarna att utkräva ansvar av sina företrädare.

Någon direkt insyn i beslutsprocesserna, utom på styrelsenivå, existerar inte. De få som har viss insyn är de som själva är engagerade i organisationen, dock har de ofta svårt att delge denna insyn, dels orsakat av den bristande kommunikationen och dels på grund av sin position. Någon bedömning av hur bra eller dåligt någon utanför styrelsen förvaltar sitt uppdrag är därmed mycket svårt, om inte omöjligt.

Piratpartiet behöver således bli en mer öppen organisation där ansvar och inflytande följs åt. Ingen ska behöva ta ansvar för något man själv inte kunnat påverka och genom öppenhet gör man medlemmarna till de man ytterst svarar inför.

* Inga problem som inte går att lösa

Allt detta är förstås problem som kommer ta tid och kräva stora omställningar för att lösa, jag har dock allt förtroende för att vi tillsammans kan lösa dessa problem. Det handlar egentligen bara om att skapa mer struktur och förutsättningar för att kunna växa. Många av dessa omställningar har dessutom redan påbörjats, bl.a. jobbas det febrilt med att få fram bättre kommunikationsverktyg, allt fler roller tillsätts genom medlemsomröstning och rollerna blir dessutom allt fler.

Jag känner dock att styrelsen behöver ta en ännu mer aktiv roll i denna utveckling. Därför ställer jag upp som kandidat till styrelsen och hoppas på Ditt stöd.

~ Sammy Nordström