Sveriges bästa partiledare just nu, Anna Troberg, har dragit igång idéverksamhet för vidareutveckling av Piratpartiets politik. Jag tänkte att jag skulle lyfta några av de exempel som dykt upp och debatteras just nu. Fyll gärna på i kommentarerna om du känner till fler diskussioner och förslag som debatteras.

Henrik Brändén har gjort en inlägg kring forskningspolitik:

En rimligare fördelning av resurser mellan ämnena: Piratpartiet menar att kunskap har ett värde för sin egen skull. Det är inte bara så att ny kunskap ibland kan vara nyttig genom att ge bättre läkemedel, effektivare motorer eller nya energikällor. Kunskapssökande är dessutom viktigt i sig. Det är viktigt för vår förståelse av oss själva och vår plats i universum om vi får reda på mer om hur yttre rymden är beskaffad, hur lika våra arvsanlag är bålgetingarnas, hur de gamla feniciernas kultur uppkommit och vad Joyce egentligen kan ha tänkt när han skrev Ulysses.

Calandrella har lagt upp funderingar kring demokrati:

Vision: Sverige är en fulländad demokrati som upprätthåller alla det statsskickets principer. Samtliga medborgare deltar i politiken för att finna bästa möjliga lösningar på samhällets problem, och medborgarna har möjlighet att påverka politiken konkret även mellan valen. Respekten för demokratins principer är stor, och principerna är även väl skyddade mot alla eventuella attacker.

Nicholas Miles har påbörjat en diskussion om invandringspolitik:

Vi står även för fri, nätneutral spridning av information, och vad är människor om inte organiska lagrings- och produktionsmedier för information? Enligt nät neutralitetens och informationsfrihetens principer, bör vi alltså förespråka en nedmontering av de hinder som finns för att invandra till Sverige.

Nicholas har även föreslagit RIT-avdrag, samt att politisera tjänstemannaväsendet:

Jag vill skapa ett system av ansvarsutkrävande genom att demokratisera rubbet. Det betyder inte att vi skall ha folkvalda vaktmästare på regeringskansliet, men ett lagom ambitiöst mål tycker jag är att myndighetsutövning bara skall få göras av demokratiskt tillsatta, vare sig de väljs direkt av folket eller tillsätts av en folkvald församling. Det är en reform som vore nyttig för Sveriges demokrati, nödvändig för den svenska rättssäkerheten, och lämplig för både Ung Pirat och Piratpartiet att driva.

Mattias Hellsten efterlyser en ideologisk debatt inom Piratpartiet och Fredrik Karlsson har några funderingar kring skolpolitik:

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna slår fast att skolan skall vila på demokratins grund och förmedla och förankra den demokratiska värdegrunden till och hos eleverna. För att detta ska kunna göras anger de svenska läroplanerna att vi ska arbeta i demokratiska arbetsformer.

Erik Lönnroth och Amelia Andersdotter har lite funderingar kring hur man ska förbättra rättsskyddet för små- och medelstora företag:

Immaterialrättssystemet utgör idag en betydande del av små- och medelstora företagares förmåga att få tillgång uppstartskapital och lån. För vissa småföretagare blir dock immaterialrättssystemet en källa till konflikter med större aktörer på samma marknad, vars upplösning är både kostsam och tidsödande. Rättskonflikterna mellan små och stora företag har i takt med att immaterialrätterna expanderar och tillkommer och tillgångarna för företagen flyttar allt mer företagens inkomstkällor från innovation och uppfinningar, till avgöranden och skadestånd i domstol. För att den rika småföretagarkulturen i Sverige och Europa ska få bästa möjliga utvecklings- och etableringsförhållanden bör Piratpartiets politiska inriktning för finansiering av småföretag anpassas efter immaterialrättsfria modeller. Det lyfter också fram problematiken med det sneda styrkeförhållandet mellan företag med, respektive utan, immateriella tillgångar i form av patent.

Var med och påverka, på riktigt.