Henrik Brändén gästbloggar med anledning av det pågående medlemsmötet i Piratpartiet. Som medlem har du alla möjligheter att vara med och påverka i sakfrågorna, så för att underlätta går Henrik igenom frågeställningarna som diskuteras på mötet, där Piratpartiets politik nu breddas i praktiken.  //emma

* * *

GÄSTINLÄGG: Åter är det medlemsmöte med Piratpartiet. Ett möte med bortåt hundra motioner och propositioner, dvs högar med förslag att ta ställning till. Att det är så mycket beror naturligtvis på att vi håller på att bredda vår politik.

Många av de förslag som lagts är saker som vi verkar vara rätt ense om, och många av de ändringsförslag som kommit rör mest formuleringar. Men det finns en del förslag på förändringar av vår gamla politik. En del förslag som antagligen är kontroversiella i partiet. Och en del frågor där det finns ordentliga skillnader i substans.

Det här blogginlägget är en guide till dessa frågor för alla som vill vara med i diskussionen, men inte riktigt orkat ge sig i kast med alla mötets trådar. (Fast den är naturligtvis oundvikligen lite färgad av vad jag tycker, och vad jag tycker är viktigt.)

Informationsfrihet och barnporr

Eftersom frågan om informationsfrihet och barnporr skapat en hel del oreda i partiet har styrelsen lagt ett förslag där varje ord vägts på guldvåg (yrkande P04-Y01). Läs, begrunda och fundera över de alternativ som lagts. Till proposition P04.

Reformerad upphovsrättsreform?

Styrelsen föreslår att vi ändrar vårt förslag till reformerad ekonomisk upphovsrätt (P09-Y04) så att man får fem års skyddstid, som man sedan genom att registrera sig kan förlänga med fem år i taget till max sammanlagt 20 år. Egendomligt nog finns inget motförslag. Till proposition P09.

Patentkritiker eller patentmotståndare?

Partiet har tidigare krävt att patentsystemet ska avskaffas. Styrelsen föreslår (P10-Y01) att vi istället kräver att det ska reformeras i grunden så att det bättre tjänar sitt syfte, och att systemet om detta inte går avvecklas gradvis. Ett motförslag (P10- Y10) vill avskaffa patentsystemet. Dessutom finns ett förslag om att avskaffa läkemedelspatent (P34-Y02) Till proposition P10 och till proposition P34.

Sjukvård till alla i landet?

Tanken om alla människors lika värde ledde styrelsen till ett förslag (P11-Y01) om lika rätt till sjukvård för alla som vistas i landet. Mot detta står (P11-Y07) att det bara ska gälla akut vård av skador och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet. Till proposition P11.

Mildra smittskyddslagen kring HIV och AIDS!

Ett möjligen kontroversiellt förslag: Mildra smittskyddslagens informationsplikt för och frihetsberövande av HIV-smittade enligt UNAIDS rekommendationer, så det blir bättre proportionalitet mellan skydd och ingrepp. (P13-Y05). Till proposition P13.

Bemannade skolbibliotek?

Ska vi kräva att skolbibliotek ska vara bemannade (P16-Y01) eller ej (P16-Y06). (Det är nog det närmaste jag kommer att hitta en höger/vänsterfråga bland det som diskuteras på mötet.) Till proposition P16.

Utbildning mot arbetslöshet?

Ska arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet fortbildar anställda få statligt stöd att anställa vikarier? (P21-Y06) Mot detta står tanken att fortbildning av anställda inte ska ha offentligt stöd (P21-Y05). Till proposition P21.

Minimilön?

Ska vi komplettera kollektivavtal med minimilön, för att ge ökat skydd åt papperslösa på arbetsmarknaden? (P22-Y03) Eller räcker det med att ge stöd åt fackföreningarna för att arbeta med frågan? (P22-Y07) Till proposition P22.

Frihet och tolerans

Styrelsen har föreslagit ett ställningstagande (P23-Y02) för alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval, så länge de inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsval. Jag tycker personligen det är en viktig poäng att friheten för att bli verklig för alla måste kombineras med ett tabu mot att handla intolerant mot andra. Men det har kommit flera förslag till alternativa skrivningar, som tagit bort detta (P23-Y07 och P23-Y09). Till proposition P23.

Strategi mot strukturell diskriminering

Styrelsen har föreslagit (P23-Y06) en skrivning om att vi vill se ett systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt i samhället, som får som effekt att människor missgynnas utifrån härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning och andra irrelevanta faktorer. Ett motförslag (P23-Y10) vill begränsa detta arbete till att bara ske genom att stödja yttrandefrihet och anonyma diskussionsplattformar. Till proposition P23.

Reformera eller avskaffa nämndemannasystemet?

Om nämndemän finns ett förslag till reformerat system (P26-Y03), ett förslag som uttalar stöd för systemets grundtanke (P26-Y09) och ett som kräver att det avskaffas (P26-Y10). Till proposition P26.

Avkriminalisera bruk och innehav av enstaka doser narkotika?

Styrelsen föreslår att polisen berövas de möjligheter de idag har att terrorisera avvikande människor genom att hota med drogtester, och att man därför ska avkriminalisera bruk och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk (P27-Y10). Förslaget innebär inte något principiellt stöd för harm reduction eller knarkliberalism – dess syfte är att återskapa proportionalitet i polisens maktmedel mot medborgarna. Men det har naturligtvis väckt debatt. Till proposition P27.

Hålla fångar inlåsta tills de är rehabiliterade?

Ett förslag (P28-Y11) har lagts invid styrelsens proposition om kriminalvård, som går ut på att fångar inte ska släppas ut ur fängelset förrän de är så färdigvårdade att de inte bedöms riskera återfalla i brott. Till proposition P28

Tvåprocentspärr eller ingen småpartispärr?

Ska vi ha en tvåprocentspärr i riksdagsvalet (P32-Y02), eller en fullständig proportionalitet så partier får sitt första mandat redan vid mindre än en tredjedels procent av rösterna (P32-Y16)? Till proposition 32.

Sänkt rösträttsålder?

Styrelsen föreslår i en proposition att rösträttsåldern sänks och harmoniseras med straffmyndighet (P32-Y06). I en motion föreslås istället rösträtt från födseln (B16-Y01). Dessutom har lagts förslag om att åldern ska fixeras till 15 resp 16 år. Till proposition 32 och till motion B16.

Presstöd och Public Service

En motion vill avskaffa både presstöd (B01-Y01) och public service (B01-Y02), men ett motförslag (B01-Y03) vill istället ha en offentligfinasierad Public Service via en speciell avgift som samlas in via skattsedeln. Till motion B01.

Omskärelse av gossebarn

Mer diskussion än någon annan fråga har det varit kring förslaget att förbjuda icke-medicinsk omskärelse av gossebarn (B02-Y01) Till motion B02.

Ska föräldrar få göra sina barn till medlemmar i trossamfund och föreningar?

Mycket debatt är det också kring en motion om att kräva att en minderårig själv måste ge samtycke för att få bli medlem i ett trossamfund (B07-Y01) eller en förening (B07-Y02). Till motion B07.

Slopa åldergränsen på systemet?

Även kravet på slopad åldergräns på systemet (B12-Y01) har väckt känslor och diskussionslusta. Till motion B12.

Republik eller valmonarki?

Också statsskicket har det blivit mycket diskussion om, men tyvärr en trasselsudd av yrkanden. I motion B20 finns en massa yrkanden om olika sätt att införa republik, och i motion 31 föreslås att Sverige åter blir en valmonarki. Till motion B20 och motion B31.

Separera undervisning och betygssättande?

Ska vi låta olika instanser sköta undervisning respektive betygssättande i skolan? (B21-Y01) Till motion B21.

Låta även människor på flykt undan svält och fattigdom stanna?

Den fråga jag själv har svårast att bestämma mig kring på mötet är ett förslag att sluta skicka tillbaka flyktingar om de riskerar svält eller djup fattigdom. (B23-Y01) Till motion B23.

Terminsavgifter på universitet och högskolor

Ska vi avskaffa terminsavgifterna (B36-Y01) eller behålla terminsavgifterna för studenter från icke EU-länder? Till motion B36.

Nordisk förbundsstat

Förslag om en nordisk förbundsstat (B38-Y01 och B38-Y02) har fått en hel del stöd. Till motion B38.

Ekonomisk politik

En rad motioner försöker börja mejsla ut en ekonomisk politik för partiet. Till exempel genom att föreslå hur man ska reglera banker och hantera banker på obestånd (motion B06), föreslå budgetbalans, inga höjda skatter och inga sänkta bidrag (motion B32), regler och begränsningar kring bostadslån (motion B33), åsikter om frihandel och importtullar (motion B40), synpunkter på avdragsrätt för tjänsteköp (motion B42) och riksbankens och ECBs inflationsmål (motion B43). För mig signalerar den sammantagna bilden av dessa motionstrådar att vi behöver mer tid att diskutera dessa frågor. Till motion B06, motion B32, motion B33, motion B40, motion B42 och motion B43.

Diverse ytterligare omdiskuterade frågor

som naturligtvis många andra tycker är viktigare än jag gör, när jag klumpar ihop dem såhär på slutet:

~Henrik Brändén